فــالـــ

کسی که ایمان داشته باشد و دریادل باشد، از سختی های زودگذر روزگار نمی هراسد.

صبر و توکل به خدا چاره ساز مشکلات است.

از انسان های بدطینت و سودجو دوری کن.

هر کسی را محرم اسرار خود قرار نده.

هـــــر چه می خواهی، از خدا بخواه.

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:6 ] [ میم فیاضی ]
[ ]